"கோவில்பட்டியில் துயரம்போக்கும் பிரார்த்தனை "

Watch Video

ஜோதி, வீராசாமி (2008 திருமணம்)
பிசாசின் போராட்டத்தினால் இறந்து பிறந்த குழந்தை
ஆண் குழந்தை

கோவில்பட்டி இயேசு அழைக்கிறார் ஜெப கோபுரம்