"வேதனை தீர்ந்திட வேலூரில் பிரார்த்தனை "

Watch Video

இயேசு அழைக்கிறார் ஜெப கோபுரம்
வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவ கல்லூரி அருகில்