எதைச் செய்தால் இறைவனை காணலாம்?

எதைச் செய்தால் இறைவனை காணலாம்?

Watch Video

மத்தேயு 5:8
1 சாமுவேல் 15:29
தீத்து 1:3
எபிரெயர் 6:18
சகோ.டி.ஜி.எஸ். தினகரன்

DGS கிளாசிக்ஸ் - தூத்துக்குடி 2000