அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிக்கப்படுங்கள்

அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிக்கப்படுங்கள்

Watch Video

நீங்கள் நீதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், அப்போது தேவன் உங்களில் மகிழ்ச்சியடைவார். உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்து அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்தும் உங்களை விடுவிப்பார்.