இறைவனை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

இறைவனை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

Watch Video

எரேமியா 29:13
ஏசாயா 66:1
அப்போஸ்தலர் 7:49
சகோ.டி.ஜி.எஸ். தினகரன்

கோயம்புத்தூர் 1999