பாவம் - தவறு: என்ன வேறுபாடு?

பாவம் - தவறு: என்ன வேறுபாடு?

Watch Video

யாக்கோபு 3:2
1 யோவான் 3:15
இலங்கை 2004

DGS கிளாசிக்ஸ்