இறுதிவரை இருப்பவர் யார்?

இறுதிவரை இருப்பவர் யார்?

Watch Video

மத்தேயு 28:20
எபிரெயர் 13:8

சென்னை 2006 - சகோ.டி.ஜி.எஸ். தினகரன்