இவற்றையெல்லாம் கொடுப்பது யார்?

இவற்றையெல்லாம் கொடுப்பது யார்?

Watch Video

பிலிப்பியர் 4:19 - சகோ.டி.ஜி.எஸ். தினகரன்
ஆஸ்வால்டு ஸ்மித் எழுதிய கதை
ரஷ்ய சக்கரவர்த்தி - இராணுவ வீரன்
1 தீமோத்தேயு 6:16,17,18

விருதுநகர் 1982