"சிங்கத்தைப்போல் நடைபோடுங்கள் "

Watch Video

எபிரெயர் 10:35
1 கொரிந்தியர் 6:11
சகோ.டி.ஜி.எஸ்.தினகரன்

தைரியம் confidence, courageous
உபத்திரவத்தின் மூலம் நீதிமான்