பூமிக்கு வந்த இறைவன்

பூமிக்கு வந்த இறைவன்

Watch Video

நீதிமொழிகள் 28:20; 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:24; 2 தீமோத்தேயு 2:13; 1 யோவான் 4:17
சகோ.டி.ஜி.எஸ். தினகரன்

DGS கிளாசிக்ஸ் - சென்னை 2006