இரட்டிப்பான மீட்பு

இரட்டிப்பான மீட்பு

Watch Video

தேவன் இப்போதே உங்களை செழிக்கச்செய்வார். நீங்கள் இழப்பை சந்தித்த ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு இரட்டிப்பான மறுசீரமைப்பை கட்டளையிடுவார். உங்கள் கடன், பொருளாதார தேவைகள், பற்றாக்குறைகள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு அதிசயத்தை செய்து, இரட்டிப்பான மீட்பை அருளுவார்.