"ஆளில்லா விமானங்கள் அறிஞருடன் சந்திப்பு "

Watch Video

Dr. ஜிம் ஜாண் வெஸ்லி KU
ஆளில்லா விமானங்கள்... விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துதல்
ஏரோநாட்டிக்கல் - பார்க்கக்கூடிய எல்லைக்குள் பறப்பவை
Space - ராக்கெட், சாட்டிலைட்