இசையும் எஞ்ஜினியரும்

இசையும் எஞ்ஜினியரும்

Watch Video

நோபிள் லியோ, R&D Engineering, Nokia, பெங்களூரு
2007 - 2011

காருண்யா Arise & Shine