"வாழ்வில் விடுதலை பக்தி பாடல்கள் "

Watch Video

சங்கீதம் 95:3. கர்த்தரே மகா தேவனும், எல்லா தேவர்களுக்கும் மகாராஜனுமாயிருக்கிறார்.