"கர்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் பாதுகாப்பு ஆலோசனைகள் "

Watch Video

கர்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் பற்றிய தகவல்
நோய் வருவதற்கான காரணங்கள்,
எந்த வயதினருக்கு பாதிப்பு அதிகம்?
கண்டறியும் வழிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறை