இயேசுவைக் கூப்பிடுங்கள்; அவர் பதிலளிப்பார்

இயேசுவைக் கூப்பிடுங்கள்; அவர் பதிலளிப்பார்

Watch Video

நாம் இயேசுவின் நாமத்தைக் கூப்பிடும்போது, ​​பல நற்காரியங்களைக் கொண்டு நம்மை ஆசீர்வதிக்க அவர் எப்போதும் ஆயத்தமாயிருக்கிறார்.