ஆயிரமடங்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற ரகசியம்

ஆயிரமடங்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற ரகசியம்

Watch Video

இன்று, உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பெருக்கத்தின் இரகசியத்தை தேவன் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்தத்தின் மூலம் அந்த இரகசியத்தை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.