தேவன் உங்களுக்கு ஆறுதலளிக்க மறப்பதில்லை!

தேவன் உங்களுக்கு ஆறுதலளிக்க மறப்பதில்லை!

Watch Video

உன்னத தேவனாகிய இயேசு எல்லாவற்றிற்கும் மேலான உன்னத இடத்தில் வாசம்பண்ணுகிறவர். இன்றும் அவர் இறங்கிவந்து நம்மை ஆறுதல்படுத்துகிறார்.