அதிசயமான தேவ பாதுகாப்பு

அதிசயமான தேவ பாதுகாப்பு

Watch Video

ஆபத்துக் காலங்களில் உங்களுக்கான பாதுகாப்பை எங்கு தேடுகிறீர்கள்? இன்றைய தியானத்திலிருந்து தேவன் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கும் பலத்த பாதுகாப்பை குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.