சோர்ந்து போகாதீர்கள்!

சோர்ந்து போகாதீர்கள்!

Watch Video

உடல் ரீதியாக நீங்கள் மிகவும் பலவீனமாகவும் உணரலாம். தேவனுடைய ஆவி உங்களை பரிபூரண பலத்தால் நிரப்புகிறது. இன்றைய செய்தியிலிருந்து இது எப்படி என்பதைத் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.