வேலையில் வாசலைத் திறக்கிறார்

வேலையில் வாசலைத் திறக்கிறார்

Watch Video

தேவன் உங்களுக்காக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார். இந்த திறந்த வாசலை தேவன் யாருக்கு கொடுக்கிறார் தெரியுமா? இன்றைய தேவ செய்தியைப வாசித்து, இந்த புதிய வாசல் எவ்வளவு மகிமை நிறைந்ததாக இருக்குமென்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.