தேவனே உங்கள் துணை

தேவனே உங்கள் துணை

Watch Video

நீங்கள் தேவனை பற்றிக்கொண்டு, அவருக்குள் பலப்படும்போது, நீங்கள் இழந்த ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். போராட்டங்கள் நீங்கும், நீங்கள் பெலனுள்ளவர்களாயிருப்பீர்கள். இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.