தேவன் காரியங்களை செவ்வையாக்குவார்

தேவன் காரியங்களை செவ்வையாக்குவார்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தடைகளை நீங்கள் கடந்து செல்லலாம். ஆனாலும், இன்று கர்த்தர் கோணலானவைகளையெல்லாம் செவ்வையாக்குவேன் என்று வாக்களிக்கிறார். அது எப்படி என்பதை இன்றைய செய்தியிலிருந்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.