தேவனுடைய ஜீவன் உயிரற்றவைகளை உயிர்ப்பிக்கிறது!

தேவனுடைய ஜீவன் உயிரற்றவைகளை உயிர்ப்பிக்கிறது!

Watch Video

பாவத்தின் பிடியில் இருந்து விடுதலைக்காக கதறுகிறதா? பயப்படாதே நண்பரே. இன்று, தேவன் தம்முடைய ஜீவனை உங்களுக்குள் ஊதி, உங்களைப் புதிதாக்குவார். இன்றைய செய்தியில் இருந்து எப்படி என்பதைக் கண்டறியவும்.