வனாந்தரத்தில் ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம்

வனாந்தரத்தில் ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம்

Watch Video

You might be traveling through the wilderness in your life but today, God says to you that He will pour waters on your circumstances life and your life will thrive. Do tune into today's message and see its fulfillment in your life right from today.