தேவனுடைய தயவை பெறுவது எப்படி?

தேவனுடைய தயவை பெறுவது எப்படி?

Watch Video

தேவதயவைப் பெறுவதற்கான இரகசியம் என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? இன்றைய தியானம் அந்த இரகசியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்.