உங்கள் எல்லா எதிரிகளிடமிருந்தும் பாதுகாப்பு

உங்கள் எல்லா எதிரிகளிடமிருந்தும் பாதுகாப்பு

Watch Video

இன்றும், உங்கள் எதிரிகள் உங்களைக் கொன்றுவிடுவார்கள் என்று நினைத்து நீங்கள் பயப்படலாம், ஆனால் நீதிமான்களைக் காப்பாற்றும் கர்த்தர் உங்களையும் காப்பாற்றுவார்.