நீங்கள் தேவனின் அழைப்புக்கு தகுதியானவர்கள்

நீங்கள் தேவனின் அழைப்புக்கு தகுதியானவர்கள்

Watch Video

தேவன் உங்களுக்கு சிறப்பான திறமைகளையும் தாலந்துகளையும் கொடுத்துள்ளார். ஏன் தெரியுமா? இந்த நாளின் தியானம் உங்களுக்கு அனைத்தையும் விளக்கும்.