கீழ்ப்படிதல் நன்மையைக் கொண்டுவரும்

கீழ்ப்படிதல் நன்மையைக் கொண்டுவரும்

Watch Video

உங்கள் இதயத்தைத் திறந்து, இயேசுவை உங்கள் இதயத்தில் வைத்திருங்கள். கிறிஸ்துவைப்போல வாழுங்கள். நீங்கள் உலகில் சிறந்ததைப் பெறுவீர்கள். இன்றைய செய்தியிலிருந்து என்ன ஆசீர்வாதங்கள் வரும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.