ஆசீர்வாதத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்களா?

ஆசீர்வாதத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்களா?

Watch Video

கர்த்தர் உங்களை வல்லமையுள்ளவராகவும், தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாகவும் மாற்றப்போகிறார். அது எப்படி என்பதை இன்றைய செய்தியிலிருந்து அறியத் தவறாதீர்கள்.