"இயேசுவே உனக்கு நித்திய ஜீவன் "

Watch Video

ஆண்டவரின் அநாதி அன்பிலிருந்து யாராலும், எந்தக் காரியத்தாலும் உங்களை பிரிக்க இயலாது. நீங்கள் பூரணமாய் வாழ்ந்திருப்பதற்காக அவர் தம்மையே தந்திருக்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.