விரோதிக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக கனம்

விரோதிக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக கனம்

Watch Video

இருளின் சங்கிலிகளிலிருந்து உங்களை விடுவிக்கக்கூடிய ஆண்டவர் இயேசுவிடம் திரும்புங்கள். உங்கள் கிண்ணம் அவருடைய பிரசன்னத்தால் நிரம்பி வழியும். அவர் உங்களை புதிய ஆசீர்வாதங்களால் அலங்கரித்து, அனைவருக்கும் முன்பாக உங்களை உயர்த்துவார். இன்றைய வாக்குறுதியைப் பார்த்து, இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுங்கள்.