தேவன் உங்களுடன் இருக்கிறார்

தேவன் உங்களுடன் இருக்கிறார்

Watch Video

தேவன் உங்கள் பட்சத்திலிருக்கும்போது, ஒன்றும் உங்களுக்கு விரோதமாய் வர இயலாது. நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் நிறைந்த திட்டங்களை தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.