தலைவரைப் பின்தொடருங்கள்

தலைவரைப் பின்தொடருங்கள்

Watch Video

நீங்கள் நடப்பதற்கு தேவன் புதிய வழியை காண்பிப்பார்; அவர் அருளும் ஆசீர்வாதத்தினால் விசேஷித்துவிளங்குவதற்கான ஞானத்தையும் தருவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.