கர்த்தரின் வசனம் தரும் வெளிச்சம்

கர்த்தரின் வசனம் தரும் வெளிச்சம்

Watch Video

 2. நீங்கள் தேவனுடைய வசனங்களின்படி நடக்கும்போது, அவரது வெளிச்சம் உங்கள் பாதையை பிரகாசிக்கும். இருளால் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.