மேன்மைக்கு ஏறிச்செல்லுங்கள்

மேன்மைக்கு ஏறிச்செல்லுங்கள்

Watch Video

நீங்கள் தோற்றுப்போனவர் அல்ல. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை! கனத்தினாலும் ஆசீர்வாதங்களினாலும் தாம் உங்களை அலங்கரிக்கும் இடத்துக்கு ஆண்டவர் உங்களைக் கொண்டு செல்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.