உங்களுக்குரிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்குரிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Watch Video

உங்கள் நீதிக்கான பலன் கிடைக்கும்; உங்கள் சுகவாழ்வு துளிர்க்கும். நீங்கள் கண்ணீரோடு காத்திருந்த விடுதலையை தேவன் இன்றைக்கு தருவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.