தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்கள்  துளிர்ப்பார்கள்

தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்கள் துளிர்ப்பார்கள்

Watch Video

உங்களைப் பயமுறுத்துகிறவர்களைப் பார்க்காதிருங்கள். உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆண்டவரை நோக்கிப் பாருங்கள். அவர் உங்களுக்காக யுத்தஞ்செய்து, கனத்திற்குரிய நாமத்தை உங்களுக்கு அளிப்பார். தேவன் உங்களோடிருப்பதை அனைவரும் அறிந்துகொள்வார்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.