புரண்டு ஓடும் சமாதான நதி

புரண்டு ஓடும் சமாதான நதி

Watch Video

பாய்ந்து வரும் தேவ சமாதானத்தினால் நீங்கள் தெய்வீக பெலனையும், ஆறுதலையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவரது ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கும்போது, உங்கள் முகம் பிரகாசிக்கும்.  இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.