கர்த்தர் தரும் நன்மை

கர்த்தர் தரும் நன்மை

Watch Video

உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒன்றும் குறைவுபடாது! ஆண்டவர் தம்முடைய கரத்தை உங்களை நோக்கி நீட்டியுள்ளார். தம்முடைய பரிபூரணத்தினால் உங்களை வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார். இந்த ஆசீர்வாதத்தை அருளுகிறதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.