இயேசுவுக்கு உங்கள் இருதயத்தை திறந்திடுங்கள்

இயேசுவுக்கு உங்கள் இருதயத்தை திறந்திடுங்கள்

Watch Video

 பழைய வாழ்க்கையை விட்டுவிடுங்கள். இயேசுவிடம் வாருங்கள். அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு, உங்கள் பாவங்கள் அனைத்தையும் அறிக்கையிடுங்கள். அவர் உங்களுக்குக் கேடகமாக விளங்குவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.