இயேசுவின் நாமம் பலத்த துருகம்!

இயேசுவின் நாமம் பலத்த துருகம்!

Watch Video