கர்த்தரை விசுவாசித்து பாதுகாப்பு பெறுங்கள்

கர்த்தரை விசுவாசித்து பாதுகாப்பு பெறுங்கள்

Watch Video

விசுவாசித்து ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையை இயேசுவிடம் அர்ப்பணித்து அவரை உங்கள் அடைக்கலமாக்குங்கள். இன்றைய செய்தியிலிருந்து துன்ப நேரத்தில் தேவன்மீது விசுவாசமாயிருங்கள்.