நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்?

நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்?

Watch Video

God is going cause an increase in your life in all areas. Whatever you are asking for in your life, an increase is coming. Do not fret and toil in that area of your life all by yourself. Trust God with it. He will be glad to bless it. When you depend on God, God will direct you towards an increase in all that you require.