இறைவன் இளைப்படைவரா?

இறைவன் இளைப்படைவரா?

Watch Video

இன்றைய இறைவார்த்தை
Dr.ஷில்பா தினகரன்

சங்கீதம் 50
எரேமியா 10:12
செப்பனியா 3:17