மறைபொருளை குறித்த இறைவெளிப்பாடு

மறைபொருளை குறித்த இறைவெளிப்பாடு

Watch Video

சங்கீதம் 78:1-15 ஆசாப்பின் சங்கீதம்