"இறைவனின் சத்தத்தை கேட்க முடியுமா? "

Watch Video

சங்கீதம் 49:1
ஆண்டவருக்குச் செவிகொடுத்தல்