வேதனையை போக்கும் தேவன்

வேதனையை போக்கும் தேவன்

Watch Video

காமாட்சி - காலில் அடிபட்டதன் வேதனை - ஸ்டெல்லா ரமோலா ஜெபத்தில் அற்புதம்
ஸ்டீபன் - வாலிபர் ஊழியர் - காதுகளை திறக்கிறார் - பெயர் கூறி அழைத்து சுகம் - Dr. பால் தினகரன்

பிரார்த்தனை திருவிழா மதுரை 2017