"உம் அன்பு ஒன்றே போதும்! பக்தி பாடல்கள் "

Watch Video

வெள்ளம் பெருகினும் வல்லமை குன்றாதே
நம்மை தெரிந்துகொண்ட தேவன் - Dr. பால் தினகரன்
உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன் - ஸ்டெல்லா ரமோலா
பிரசன்னம்... பிரசன்னம்... தேவ பிரசன்னம் - சாமுவேல் தினகரன்

பாடல் வேளை