நடக்க இருப்பவற்றை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

நடக்க இருப்பவற்றை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

Watch Video

எபிரெயர் 5:7
ரோமர் 8:26
Dr. பால் தினகரன்

திறந்த வாசலை வைத்திருக்கும் தேவன்